Catàleg Delfos

Personalitzat
Un projecte que s’adapta plenament a les seves necessitats


Actualment, el mon dels negocis està envoltat en un procés de globalització que ha donat origen a un entorn altament dinàmic, canviant i extremadament competitiu.

Per a afrontar amb èxit aquest nous reptes, l’empresa que vulgui ser competitiva i encaminada a oferir el millor servei als seus clients, ha de maximitzar el rendiment dels seus recursos, mitjançant un adequat sistema d’informació que integri i controli la gestió de tots els seus departaments, de forma global i amb la rapidesa i eficàcia que el mercat demanda.

Conscients d’aquesta necessitat, Sofinter Solutions ha creat Delfos un sistema (E.R.P.) que permet a les companyies augmentar la seva productivitat  i qualitat, reduir els seus costos, i gestionar d’una  forma eficaç i segura la informació de totes les àrees de l’empresa (financera, fabricació, recursos humans, vendes, etc.).

Delfos es fonamenta en el Pla d’Informatització d’Empreses (PIeMP), que facilita un conjunt de conceptes interrelacionats i encaminats a crear la comunicació necessària i específica per a l’anàlisi, desenvolupament, implantació i reingenieria necessària del sistema d’informació de forma personalitzada, així com crear els mecanismes adequats per a assegurar el manteniment posterior.

“Les soluciones ERP i CRM permeten a les companyies augmentar la seva productivitat  i qualitat”Experimentat
Perquè es el resultat de múltiples instal·lacions satisfactòries

El Pla  d’Informatització d’Empresa, (PIeMP), es desglossa en els següents conceptes:

Consultoria
La Consultoria  intervé des del primer contacte amb l’empresa client, i a través d’ella s’arriba a tots els punts clau que influeixen de forma directa i indirecta en la bona marxa del projecte; detectant i corregint qualsevol deficiència i posant els recursos necessaris per a formar i motivar als usuaris.

Anàlisi
L’equip de professionals encarregat del projecte realitzarà un anàlisi detallat de les necessitats detectades, i planificarà les fases del desenvolupament i implantació.

Base de Dades
Segons l’anàlisi previ es dissenyaran les Regles de Negoci i s’establiran les integritats relacionals utilitzant tecnologia Client/Servidor.

Aplicacions
S’efectuarà la personalització sobre els programes i es crearan les aplicacions client per a facilitar l’accés a la informació dels usuaris.

Internet Negocis
Un dels aspectes mes destacats del projecte consisteix en la incorporació de les noves tecnologies encaminades a facilitar l’accés de les Empreses al mon virtual d’una  forma ràpida i segura.

Finançament
S’establirà un contracte de Outsourcing mitjançant el qual es finançarà el projecte a través d’una  sèrie de quotes mensuals que facilitaran l’adaptació dels recursos econòmics destinats a la implantació.

Manteniment
Un cop realitzades les diferents fases de la implantació, s’establirà una fórmula que faciliti la incorporació permanent de millores tecnològiques i funcionals.

En definitiva, mitjançant Delfos, s’estableix un sistema informàtic únic i específic, basat en Dades segures i fiables per a cada una de les Empreses usuàries, un sistema que s’adapta a les seves necessitats reals i que s’amolla de forma permanent a les estratègies preses pels centres directius.

“ Delfos es una solució global que integra totes les àrees d’una  empresa ”Innovador
Dissenyat amb les mes modernes tecnologies

L'estratègia i planificació de la implantació d’un bon sistema d’Informatització requereix l’aportació dels coneixements adquirits en multitud d’instal·lacions satisfactòries i els coneixements empresarials necessaris per a poder analitzar amb objectivitat i de forma global els problemes que es presenten en el transcurs d’un projecte d’Informatització.

Delfos pretén aportar els coneixements adquirits al llarg dels anys en forma de Consultoria  externa, ajudant a prendre els camins adequats durant la realització del projecte.

La Consultoria  és una part fonamental del projecte. Amb aquest servei posem a disposició dels nostres clients un conjunto d’eines predefinides que s’amollaran a les circumstàncies específiques de cada empresa i es redissenya durant el transcurs del projecte. Aquestes eines formen el canal de comunicació entre l’equip encarregat del projecte i l’empresa usuària del sistema.

La Consultoria  es desenvolupa al llarg del projecte i permet la planificació de les diferents etapes o fases que seran necessàries per a la seva implantació. També ajuda a la definició dels recursos que s’hauran d’emprar per a la consecució dels objectius així com el grau de motivació dels usuaris i el seu nivell de formació posant a la seva disposició els mecanismes d’implicació necessaris.

La Consultoria  pot ajudar a l’elecció de les plataformes hardware mes adequades i a la incorporació gradual de nous elements encaminats a la optimització del sistema de forma progressiva, eficaç i rentable. Procurant que la inversió es destini a aquells elements realment importants i que la disponibilitat del sistema prevalgui sobre qualsevol altre element.Eficient
El millor sistema per a optimitzar el seu temps i els seus recursos

És una part fonamental del projecte i a la que se li pot atribuir una gran responsabilitat de l’èxit o fracàs de la implantació informàtica.

L’equip de professionals destinats a efectuar l’anàlisi del projecte Delfos en la seva empresa, disposa tant de l’experiència com de les eines i coneixements necessaris per a garantir la interpretació de les seves necessitats informàtiques i transcriure-les als programadors.

L’esforç de l’anàlisi està encaminat a la conceptualització de la realitat empresarial, inter-relacionant tots aquells objectes que poden ser interpretats de forma lògica i així poder ser descrits a nivell físic de manera que permetin el seu tractament digital.

El projecte incorpora un primer anàlisi general en el que s’arribarà a la definició lògica de tots aquells elements bàsics i imprescindibles i al mateix temps es definiran aquells processos que es considerin crítics amb el fi de donar-li el protagonisme necessari en el desenvolupament posterior.

Per a facilitar la interpretació de l’anàlisi s’utilitzaran elements gràfics de varis tipus (Fluxe de Dades, Entitat Relació, Diagrames, etc.) s’intentarà en tot moment enfocar aquells aspectes rellevants des de diferents perspectives i deixant al marge processos obvis considerats estàndard.

Un cop definits els processos bàsics i contrastada la seva funcionalitat, es procedirà al desenvolupament de l’anàlisi d’altres aspectes de major profunditat.

La profunditat i el nivell d’anàlisi s’anirà adequant a les circumstàncies  i podrà ser alterat segons es detecten noves necessitats.

L’anàlisi del pr ojecte estarà encaminat a donar una solució informàtica en tres capes o nivells; (Gestor de base de Dades, l’plicació client, i els processos o programacions en Internet).

“Les Empreses han d’oferir el millor servei als seus clients amb la màxima rapidesa i eficàcia”Flexible
Respon a les necessitats del seu negoci

Los procedimientos y estructuras para el almacenamiento y mantenimiento de la información correspondiente a un determinado dominio de un problema ha evolucionado a medida que evoluciona la tecnología. Inicialmente las estructuras de datos eran muy simples y el tiempo de acceso a esta información era muy alto.

Con el tiempo se ha visto la necesidad de independizar la estructura de la información de los procedimientos. Así surge el concepto Base de Datos (agrupación de tablas interrelacionadas, que contienen un conjunto de datos).

Las bases de datos y su tecnología han tenido y están teniendo un impacto considerable y decisivo en el mundo de la informática. La necesidad de manejar grandes volúmenes de información de forma rápida, ágil y segura ha hecho que los grandes fabricantes de software encaminen su esfuerzo en este sentido y actualmente existan un buen número de opciones que son capaces de responder a esta demanda.

Por ello Delfos utiliza InterBase, un sistema SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos), que dispone de un conjunto de herramientas cuyo objetivo es definir, construir y manipular un conjunto de información de procedencia diversa pero con algún tipo de relación entre sus componentes.Integral
Abarca todas las áreas de la organización


Las características principales de esta base de datos son las siguientes:

SQL
Soporta SQL-92 que significa integridad referencial en cascada.

Acceso simultaneo a la base de datos
Habilita un ilimitado numero de aplicaciones cliente para acceder simultáneamente a la misma base de datos.

Gestión de transacciones
Las aplicaciones cliente pueden iniciar varias transacciones y estas serán devueltas a su estado inicial si ocurre cualquier incidencia en el proceso. Las transacciones pueden aislarse de los cambios producidos por otras transacciones en curso.

Arquitectura multi-generacional
Es capaz de conservar la consistencia de los datos en entornos de explotación, donde se mezclan las consultas y las modificaciones de forma concurrente.

Bloqueo optimizado a nivel de registro
El bloqueo se aplica solo al registro que está siendo modificado a petición de una transacción.

Ilimitado tamaño de la base de datos
Permite direccionar un número ilimitado de archivos.

Soporte de campos BLOB
Puede almacenar objetos tipo imagen, sonido hasta un tamaño de 32GB.

Rango de valores de fechas
Desde el 1 de Enero del 100 a. C. al 28 de Febrero del 32.768 d.C.

Protocolos de Red
NetBeui/Named pipes y TCP/IP, también tiene soporte JDBC para internet. La programación de la base de datos cumple normas SQL92 lo que facilita la exportación a cualquier sistema que cumpla con dichas normas. Asimismo, InterBase permite trabajar con cualquiera de las siguientes plataformas: Windows (95/98/WS), Windows (NT/2000), Novell, Unix/Linux.

“Facilita la reducción de inventarios, dinamiza la comunicación entre departamentos y minimiza los tiempos de respuesta.”
Escalable
Se adapta al crecimiento de su empresa

Las aplicaciones cliente están desarrolladas con las más modernas herramientas de programación e incluyen una novedosa prestación llamada Depurador que permite comunicar vía Internet al departamento de desarrollo aquellas recomendaciones, mejoras o posibles errores detectados y en el mismo lugar físico donde se ha producido la incidencia.

Los programas Delfos, son un conjunto de módulos capaces de dar solución informática a todas las áreas de una empresa, diseñados por nuestro equipo de profesionales, que tras varios años de experiencia y contacto directo con los clientes han logrado crear una solución única en el mercado.

La facilidad de su manejo permite una fácil implantación convirtiendo a Delfos en una herramienta eficaz y altamente rentable desde el mismo día de su instalación.

Características:

Los programas estándar solucionan la mayoría de problemas que se pueden presentar en una empresa actual y contienen las siguientes opciones solventadas de manera racional y utilizando fórmulas coherentes y lógicas en cada uno de los procesos.

A ésta programación básica se deberán incorporar aquellas opciones o adecuaciones personales y específicas de su empresa que podrán ser confeccionadas e integradas de forma solapada a la programación estándar.

Características principales de las aplicaciones estándar:

Multi-empresa: La aplicación da solución a la problemática de varias empresas con un mismo ejecutable.

Multi-moneda: Permite el tratamiento de varias monedas al mismo tiempo.

Multi-ejercicio: Permite trabajar con varios ejercicios abiertos al mismo tiempo.

Multi-idioma: El sistema incorpora recursos de cadena por separado y es posible compartir distintos idiomas.

Multi-almacenes: Dispone de un fichero de almacenes y la posibilidad de traspasos entre ellos.

Multi-delegación: Permite el tratamiento de varias delegaciones mediante conexión telefónica. Delfos parte de los módulos estándar (relacionados a continuación) y efectúa las adaptaciones necesarias para adecuarlos a las necesidades empresariales detectadas en el análisis.

“Las empresas necesitan un sistema abierto para adaptarse a los continuos cambios del mercado.”

Interactivo
Contacto permanente con nuestros consultores

Módulos que incorporan los programas estándar:

Delfos (Gestión de Ventas)

Gestión de ofertas y pedidos a tiempo real. Control de las ofertas pendientes, aceptadas y rechazadas y listados por orden de cliente, producto o fecha de entrega prevista. Traspaso automático de los pedidos a los almacenes. Gestión de albaranes y facturas de clientes, con posibilidad de efectuar cualquier cálculo del tipo descuento, comisión etc. Traspasos de albaranes a facturas y de facturas a contabilidad de forma automática. Posibilidad de pasar una factura que ya estaba contabilizada de nuevo al documento original para modificarla, así como realizar devoluciones de facturas.

Delfos (Gestión de Compras)

Gestión de compras a proveedores a tiempo real y automático, enlace con los ficheros de artículos y proveedores, posibilidad de consulta de pedidos pendientes de cliente, control de descuentos etc. Gestión de recepción de mercaderías con generación automática de entrada a los almacenes, confección de albaranes y su facturación con generación automática de cartera de pagos para realizar previsiones.

Delfos (Gestión Interna)

- Almacenes:
Gestión del control de multi-almacén y stock mediante código de barras, con inventarios valorados en distintos precios, ABC de artículos, control de mínimos, gestión de traspaso entre almacenes, diferentes tarifas del artículo, condiciones especiales por clientes y por artículos, etc. Visualización de imágenes de los artículos y gestión de los lotes.

- Contabilidad:
Contabilidad fiscal, analítica y multicanal con opciones diversas de inmovilizado, definición de balances por el usuario, asientos predefinidos para que se realicen de forma periódica, plantillas de asientos, borrador contable, personalización de cualquier listado que se desee hacer, cartera de I.V.A, etc.

- Tesorería:
Permite la gestión de las previsiones y recursos de caja, cobros y pagos, con infinidad de utilidades para el control del riesgo de clientes y bancos. Análisis y seguimiento del presupuesto. Listado de previsiones de cobros, pago y tesorería, todos por fecha de vencimiento y clasificado por clientes. Gestión de impagados, cartas de pago, gestión de pagos a cuenta.

Delfos (ISO)

Se incluyen los procesos encaminados al tratamiento de los informes de no conformidad (INC) y a las acciones preventivas o correctivas que se deberán realizar. También permite la clasificación A,B,C de los proveedores de forma automatizada en base a faltas en las entregas, entregas deficientes o incumplimiento de fechas.

Delfos (Gestión de Producción)

También es posible la incorporación de las funcionalidades y lógicas que recogen la problemática básica de una gestión de producción tales como diseño, escandallos, control de materiales, ordenes de fabricación, control de tiempos hombre y máquinas, trabajos externos, enlace con toma de datos mediante relojes, etc.

Delfos (Gestión de Costes)

Para aquellas empresas de servicios, se podrá incorporar las funcionalidades necesarias encaminadas al control de proyectos, obras, o servicios en las que intervienen mano de obra, materiales u otros elementos que imputan tanto costes directos como indirectos.

Delfos (Utilidades)

Incluye una potente herramienta encaminada a facilitar la personalización y el mantenimiento del sistema por parte del administrador e incorpora un listador, un generador de menus, un diccionario, un importador y exportador de datos y diversas opciones destinadas al mantenimiento de la base de datos.Seguro y fiable
Su arquitectura garantiza la integridad de los datos

Muchas empresas ven en Internet una oportunidad de venta directa de sus productos, un nuevo vehículo para ampliar mercados accediendo a nuevos consumidores y un medio para mejorar sus servicios de atención al cliente.

Por otro lado, los consumidores empiezan a ver en Internet un nuevo mercado y son especialmente sensibles a las reducciones de precio, la rapidez en la entrega y la prestación de servicios de valor añadido.

A través de Internet las empresas pueden:

> Abrir sus negocios a nuevos mercados y acceder así a nuevos clientes.

> Simplificar los procedimientos administrativos con los proveedores y clientes, ganando en eficacia y minimizando los costes.

> Mejorar la gestión de la información dentro de la empresa entre los clientes y proveedores.

> Formar parte de una cadena de valor donde se pueda actuar de forma espontánea, facilitando el intercambio de información y simplificando las transacciones de productos y servicios.

> Ofrecer un servicio de 24 h.

El proyecto Delfos permite la incorporación de todas aquellas tecnologías necesarias para adaptarse y beneficiarse de la explotación del mundo virtual tanto en la comunicación con los clientes mediante tiendas virtuales como con la comunicación de proveedores o incluso entre posibles tiendas propias o departamentos descentralizados.

Es difícilmente predecible la multitud de nuevas oportunidades que nos depara el mundo Internet. Delfos tiene como vocación mantenerse en un alto nivel de conocimientos técnicos que le permitirán disponer de un socio tecnológico que pueda aportar soluciones tangibles y funcionales utilizando este medio de comunicación.

“Delfos incorpora los últimos avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones”

Comunicativo
Abierto al mundo de las telecomunicaciones

Cada vez más, las empresas destinan un porcentaje de sus ventas a la informática. Dicho porcentaje suele variar en función de la tipología de negocio y de la vocación de la dirección hacía la incorporación de nuevas tecnologías.

Con el fin de facilitar la incorporación de un sistema informático actual y eficiente.

Delfos incorpora un Contrato de Outsourcing, con un coste controlado y negociado según requerimientos y pretensiones iniciales pero con la posibilidad de ser incrementado en función de las necesidades que se detecten con posterioridad.

Dicho contrato permite reducir los costes de propiedad de la aplicación soportados por el cliente al tiempo que le proporciona beneficios fiscales que repercuten en la rentabilidad del proyecto.

Por otro lado este formato contractual permite un gran margen de flexibilidad en la determinación de la forma de pago del servicio, siendo lo más habitual el establecimiento de cuotas mensuales durante el periodo de implantación del proyecto.

Mantenimiento:

Un proceso de implantación de estas características nunca se agota en sí mismo. Para obtener de él el máximo rendimiento, un sistema de información ha de estar en constante evolución para dar así respuesta a los cambios tanto en la estructura u organización de la compañía como en el entorno competitivo en el que desarrolla su actividad.

En las técnicas de programación se utilizan métodos destinados a facilitar el posterior mantenimiento de los procesos programados tanto en la GDB como en las aplicaciones cliente. Esto permite la responsabilización de nuestros técnicos de los procesos creados aún en el transcurso de los años.

A tal efecto Delfos incluye un servicio de mantenimiento cuyo principal objetivo es mantener abierto el canal de comunicación con el cliente, lo cual nos permitirá conservar la eficiencia del sistema de base de datos adaptándolo a los escenarios que puedan presentarse en el futuro.

“El Contrato de Outsourcing permite reducir los costes totales de propiedad de la aplicación”

Copyright (c) 2005, Sofinter Solutions - www.sofinter.com